Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Evoluția proiectului Twinning pentru ARFC a fost discutată la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului

Publicat la:Mie, 07/14/2021 - 16:04

Marți, 13 iulie anul curent, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, împreună cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, liderii de proiect din statele membre UE și managerul de proiect de la Delegația UE din Republica Moldova au discutat despre progresul realizat la implementarea activităților în perioada aprilie – iunie 2021.

 

În deschiderea întâlnirii, Anatolie Ghilaș, directorul general al ARFC, a salutat participanții la reuniune și și-a exprimat înalta apreciere în legătură cu buna desfășurare a misiunilor, realizarea deplină a unor indicatori și inițierea altora, participarea activă și angajamentul sporit al tuturor părților implicate în proiect: reprezentanții ARFC, ca instituție beneficiară, reprezentanții entităților publice responsabile de date spațiale și experții pe termen scurt din statele membre UE de la instituțiile partenere ale proiectului.

 

Maria Ovdii, liderul de proiect din partea Moldovei, s-a expus cu referire la activitatea intensă de elaborare a cadrului strategic în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale (elaborarea Programului de stat și Planului de acțiuni INDS) din cadrul Componentei 1 a proiectului. De asemenea, a menționat despre inițierea activităților din Componenta 5 și anume - modificarea cadrului juridic din domeniul INDS, cu scopul de a-l îmbunătăți și aduce în concordanță cu cele mai recente politici INSPIRE în domeniul INDS.

 

La rândul său, Sanja Zekušić, liderul de proiect din partea UE, Administrația Geodezică de Stat din Croația, a enumerat alte activități realizate: Componenta 2 - lucrul la identificarea costurilor privind implementarea INDS, Componenta 3 – elaborarea Ghidului privind specificațiile de date, elaborarea Ghidului de modelare a datelor, emiterea recomandărilor privind îmbunătățirea profilului național de metadate, acordarea suportului la definitivarea documentației de tender pentru achiziția serviciilor de elaborare a noului Geoportal național INDS.

 

În continuare, Robbert Brouwer, liderul junior de proiect din partea UE, Agenția de Întreprinderi din Olanda și Ewa Surma, reprezentatul GUGIK din Polonia au confirmat angajamentul asumat de către ambele părți ale proiectului. Partea poloneză a dirijat implementarea a două cursuri extensive de instruire pentru funcționarii moldoveni cu genericul ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS” în lunile aprilie-mai, având drept formatori experți de la cele 3 organizații UE partenere și instruind circa 100 participanți de la 45 autorități publice centrale și locale.

 

Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Aurica Butnari, și-a exprimat speranța că evoluția proiectului va continua în același mod și în continuare, precum și că implicarea și angajamentul părților va rămâne la fel de puternic, ca până în prezent.

 

Ulterior, Mateja Horvat, consilierul rezident de Twinning, CFCA Croația împreună cu Ivan Danii, omologul consilierului rezident de Twinning, ARFC au prezentat planul de lucru pentru următorul semestru al proiectului (iulie – decembrie 2021). Atât raportul interimar nr.3, cât și planul de Lucru în derulare nr.4, au fost aprobate în unanimitate. Misiunile experților vor continua să se desfășoare online, la distanță, cu utilizarea platformelor digitale de comunicare, în contextul situației epidemiologice existente al nivel global.

 

 

 Discussing progress of ALRC Twinning project at its fourth Steering Committee meeting

 

 On Tuesday, July 13 this year, the Twinning project ”Improving spatial data services in the Republic of Moldova following EU standards”, financed by the European Union, together with the Agency for Land Relations and Cadastre, Project Leaders from EU member states and the Project Manager of EU Delegation to R. Moldova discussed the progress from activity implementation throughout April – June 2021.

 

ALRC General Director, Mr Anatolie Ghilaș, welcomed the participants to the meeting and expressed his satisfaction with the positive ongoing of the missions, achievement of some indicators and commencement of others, active participation and enhanced commitment of all parties involved in the project: ALRC representatives (beneficiary institution), representatives of public entities responsible for spatial data and short-term experts from EU member states from project partner institutions.

 

Ms Maria Ovdii (Project Leader on behalf of R. Moldova) talked about the intensive activity to develop the strategic framework in the field of national spatial data infrastructure (drafting the NSDI State Program and Action Plan) within project Component 1. Additionally, she mentioned the launching of Component 5 activities – amending the NSDI legal framework, with the aim to improve and ensure its compliance with the most recent INSPIRE policies in the NSDI sector.

 

Ms Sanja Zekušić (EU Project Leader, State Geodetic Administration from Croatia) listed other conducted activities: Component 2 – working on identification of NSDI implementation costs, Component 3 – developing Guidelines for data specifications, developing Guidelines on data modelling, issuing recommendations to improve the national metadata profile, providing assistance to finalise the tender documentation for the procurement of services for the development of new national NSDI Geoportal.

 

To their turn, Mr Robbert Brouwer (EU Junior Project Leader, the Netherlands Enterprise Agency) and Ms Ewa Surma (GUGIK representative, Poland) confirmed the strong commitment of both sides of the project. The Polish side managed the implementation of two extensive training courses for Moldovan officials, entitled ”Introduction to Spatial Data Infrastructure and QGIS” during April-May, having the experts from all 3 EU partner organisations as trainers, and training about 100 participants from 45 central and local public authorities.

 

The Project Manager on behalf of the EU Delegation to Republic of Moldova, Mrs. Aurica Butnari, expressed her hope that the evolution of the project continues in the same manner in the future, and that the parties’ enthusiasm and engagement remain as strong as they are now.

 

Following the above stated, Ms Mateja Horvat (Resident Twinning Advisor, CFCA Croatia) together with Mr Ivan Danii (Resident Twinning Advisor Counterpart, ALRC) introduced the rolling work plan for the next semester of the project (July – December 2021). Both the Interim Report no.3 and the Rolling Work Plan no.4 were unanimously approved. The experts’ missions will continue to unfold online, by using digital communication platforms, given the existing epidemiological situation worldwide.